Kategórie

Košík  

0,00 € Poštovné

0,00 € Daň

0,00 € Spolu

Ceny sú s DPH

Pokladňa Košík

Všeobecné obchodné podmienky obchodu kvety-margareta.sk

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru a služieb na internetovej stránke elektronického obchodu kvety-margareta.sk medzi spoločnosťou Margaréta Plus s.r.o. (ďalej len "predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci").

POUŽÍVANIE E-SHOPU:

Všetky položky zobrazené v e-shope máme fyzicky na sklade !  Na žiadnu položku nečakáte, objednávky preto expedujeme do 24 hodín.

Minimálna výška nákupu je 7,- EUR.  K objednávke sa nepripočítavajú  žiadne ďalšie poplatky za balné a manipuláciu.

  1. Vstup do online katalógu v E-shope je voľný a nie je potrebné sa registrovať.
  2. Pre vkladanie tovaru do košíka nieje registrácia nutná.
 1. Pri odosielaní objednávky Vás systém sprevádza zadaním kontaktných údajov pre potreby doručovacej spoločnosti  !
 2. Registráciou v systéme súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami, platobnými a dopravnými podmienkami ako aj s Reklamačným poriadkom.
 3. Odoslaná objednávka sa po povrdení z našej strany stáva záväznou!
 4. Ak ste sa rozhodli objednávku zrušiť, musíte nás o tom telefonicky informovať najneskôr do 3 hodín od jej vytvorenia.
 5. Pri neskoršom zrušení objednávky nieje možné zákazníkovy vyhovieť z dôvodu odoslania balíka prepravcovi.
 6. Od tohoto momentu vzniká zákazníkovi záväzok úhrady prepravných nákladov!
 7. Ceny uvedené v on-line katalógu sú maloobchodné ceny s DPH za 1 kus / ak nie je uvedené inak.
 8. V cenách nie je zahrnutá doprava.
 9. Veľkoobchodným zákazníkom po overení ich registrácie pridelíme zobrazovanie veľkoobchodných cien do 24 hodín. Nutnou podmienkou je vyplniť kolonky IČO a DIČ v registračnom formulári.
 10. Ak máte ako veľkoobchodný odberateľ u nás dojednané individuálne zľavy, budú Vám tieto poskytnuté vo výslednej faktúre.
 11. Pre veľkoobchodných zákazníkov je podmienkou odoberať tovar len po celých pôvodných baleniach! Vzťahuje sa predovšetkým na keramické figúrky a niektoré vybrané druhy umelých kvetov.
 12. Do farebného zloženia kompletných balení nezasahujeme !
 13. U položiek sú uvádzané jeden alebo viacero rozmerov v cm:
  v = výška
  d = dĺžka
  p = priemer.
  Ak je uvedený len jeden údaj, vždy ide o celkový rozmer, ktorý je dominantný alebo najpodstatnejší.
 14. Na tovar v cenovej akcii alebo výpredaje sa nevzťahujú žiadne ďalšie zľavy.
 15. Určité typy výrobkov zo skla a terakoty - jedná sa hlavne o vázy o rozmeroch nad 50cm, nie je možné posielať kvôli hrubému zaobchádzaniu s krabicami zo strany prepravcov !
 16. U objednávok so zvoleným "Osobným odberom", budete formou e-mailu alebo telefonicky informovaní o pripravenej objednávke k odberu. Takúto objednávku sa kupujúci zaväzuje odobrať v lehote 14 dní od odoslania avíza. Po uplynutí tejto lehoty bude Vaša objednávka z našej strany stornovaná.
 17. V prípade neprevzatia zásielky si dodávateľ vyhradzuje právo na vyúčtovanie sankčnej pokuty ako náhradu nákladov spojených s balením objednávky a jej dopravy k odberateľovi vo výške  7,- EUR.

 

Tovar predávaný firmou Margaréta Plus s.r.o. slúži len na dekoratívne účely a nemá preto hygienické atesty na styk s potravinami a na použitie v potravinárstve a v stravovacích zariadeniach.

Tovar predávaný firmou Margaréta Plus s.r.o. nie je určený pre deti a nemá pre tento účel potrebné atesty hračiek.

Pri používaní sviečok sa vždy riaďte pokynmi, ktoré su vyobrazené na priložených samolepkách formou ikon.

Firma Margaréta Plus s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo újmu na zdraví spôsobenou nesprávnym zaobchádzaním (údržbou,čistením) alebo zámenou nami predávaného tovaru za potravinu.

V prípade zneužitia, podozrenia zo zneužitia informácií uvedených na www.kvety-margareta.sk alebo zretelného produktového pirátstva, si vyhradzujeme právo zamedzenia prístupu alebo učiniť iné kroky, ktoré budú mať za cieľ túto činnosť obmedziť.

Reklamácia a vrátenie tovaru

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie medzi firmou CHEMAGRO a kupujúcim, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb alebo za účelom ďalšieho predaja, podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu www.kvety-margareta.sk (ďalej len "Zmluva"). Kde sa v tomto Reklamačnom poriadku používajú pojmy "kupujúci" a "predávajúci" rozumejú sa tým zmluvné strany Zmluvy, a kde sa používa pojem " tovar" rozumie sa tým predmet kúpy zo Zmluvy.

1.2. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so Zmluvou, odstúpenie od Zmluvy zo strany kupujúceho, a podmienky uplatnenia nárokov z vád zakúpeného tovaru.

1.3. Firma Margaréta Plus s.r.o. poskytne kupujúcemu s dostatočným predstihom pred uzavretím Zmluvy informácie o kupovanom tovare, aby sa kupujúci mohol zoznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, spôsobom dopravy, úhradou a lehotou dodania a to prostredníctvom popisného infoboxu a priloženej fotografie v E-shope.

II. Vrátenie tovaru

2.1. Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu pri doručení iného typu tovaru alebo v prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou (s objednávkou kupujúceho), v prípade dodania tovaru v poškodenom obale alebo pri dodaní tovaru bez príslušných daňových a predajných dokladov (faktúra). V prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami dohodnutým v Zmluve a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou, ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

2.2. V zmysle ustanovenia § 7  ods.1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji má kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Toto ustanovenie zákona nie je možné v žiadnom prípade chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru.

2.3. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 2.2. tohto Reklamačného poriadku je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar. V prípade, že zákazník objednávku stornuje/neprevezme a tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, je kupujúci povinný uhradiť storno poplatok vo výške 13,- EUR s DPH. Náklady na dopravu sa nevracajú.

2.4. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť - aranžmány a kytice z živých kvetov
 • predaj tovaru, špeciálne veľkoobjemové objednávky
 • predaj tovaru, prvky alebo celé časti zákazkovej výroby stromov, interiérovej výzdoby a aranžmánov z umelých kvetov

V prípade, že je tovar poškodený hrubým alebo neodborným zaobchádzaním, vybalením (vrátane poškodenia alebo nekompletnosti obalových materiálov), prípadne nesie známky opotrebenia alebo akéhokoľvek zásahu do výrobku, budeme si nárokovať náhradu škody súdnou cestou.

2.5. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 2.2. tohto Reklamačného poriadku je kupujúci povinný tovar vrátiť buď osobne, alebo odoslaním tovaru na poštovú adresu našej firmy.

Tovar neposielajte na dobierku, takúto zásielku nemôžeme prevziať !

2.6 Možnosť vrátenia tovaru sa nevzťahuje na špeciálne objednávky (veľké množstevné objemy, sortimentne odlišný alebo atypický tovar), ktoré boli vykonané mimo aktuálnej on-line ponuky e-shopu, pretože takéto objednávky odsúhlasuje zákazník vopred na základe jemu známych okolností a tovarovej špecifikácie, ktorú mu pred dodaním tovaru predávajúci poskytol a ktorú kupujúci považoval za dostatočnú, čo potvrdil bez výhrad záväznou objednávkou.

III. Reklamácie

3.1. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba je u všetkých tovarov štandardne 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru, pokiaľ výrobca alebo firma Margaréta Plus, s.r.o. neustanoví inú záručnú dobu. Ak nie je k tovaru vystavený záručný list, platí záručná doba všeobecná (24 mesiacov) alebo doba vyznačená na doklade o kúpe. V tomto prípade pre záruku postačuje doloženie dokladu o kúpe tovaru vo firme Margaréta Plus, s.r.o. 

3.2. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým firme Margaréta Plus s.r.o. nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný ako výrobok bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má kupujúci právo na výmenu výrobku.

3.3. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť vo firme Margaréta Plus s.r.o. u príslušného reklamačného pracovníka počas celej otváracej doby, alebo odoslaním na našu poštovú adresu. Reklamačný pracovník rozhodne o oprávnenosti reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. O nárokoch kupujúceho vyplývajúcich z plnenia v rozpore so Zmluvou pri prevzatí tovaru rozhodne vždy firma Margaréta Plus s.r.o.

3.4. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho a ak vznikla vada alebo poškodenie:

 • preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie (napr. prevádzkou pri nesprávnom napájacom napätí, pripojovaním na nedovolené zdroje prúdu) alebo iným nesprávnym konaním užívateľa
 • v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do prístroja
 • ak priložený záručný list alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov
 • ak je na výrobku odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste alebo na doklade o kúpe tovaru
 • ak vada vznikla bežným opotrebením
 • pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty
 • pri živelných katastrofách

3.5. Reklamáciu je možné uznať za oprávnenú iba v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:

 • že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru,kupujúci predloží riadne a čitateľne vyplnený záručný list, na ktorom je uvedený dátum predaja, typ výrobku, pečiatka predajne a podpis predavača.
 • že kupujúci kúpil výrobok od predávajúceho a za akú cenu, za týmto účelom kupujúci predloží platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného tovaru v firmy Margaréta Plus s.r.o.
 • že je výrobok vadný, za týmto účelom kupujúci predloží vadný výrobok v predajnom sklade firmy Margaréta Plus s.r.o.

Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok riadne splnená, nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená.

3.6. Predávajúci vydá kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.

3.7. Oprávnené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

3.8. Ak dôjde k výmene vadného tovaru za nový alebo ak bola vymenená súčiastka/diel z tovaru, začne plynúť záručná doba k novému tovaru, resp. k jeho novej súčiastke/dielu znovu od prevzatia nového tovaru, resp. tovaru s novou súčiastkou/dielom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave podľa záznamu o vykonanej oprave.

3.9. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

3.10. Firma Margaréta Plus s.r.o. neúčtuje žiaden poplatok za posúdenie reklamácie ak je táto opodstatnená. Avšak pri neoprávnene uplatňovaných reklamáciách, pri ktorých vznikli firme dalšie náklady súvisiace s dopravou tovaru k predajcovi a naspäť k zákazníkovi, si firma účtuje prepravné a manipulačné náklady.

V Košicicach, dňa 6. novembra 2019.